DRAGØR KOMMUNE

Dragør Musik- og Kulturskole

Kirkevej 9 ž 2791 Dragør

Telefon 32 89 04 12 ž Giro 2 37 55 91 ž Mobil 51 56 38 43

e-mail: jacobh@dragoer.dk

www.dragoermusikkultur.dk

 

                                                                                                                          Dragør den 16/3 2016

 

 

Vedtægter

for

Dragør Musik- og Kulturskole

 

 

§ 1) Navn og status.

      Dragør Musik- og Kulturskole er en kommunal musik- og kulturskole med hjemsted i

      Dragør Kommune

   

§ 2) Formål

       Musik- og kulturskolen har til formål:

 • at stimulere interessen for og glæden ved sang, musik, drama og billedkunst

 • at udvikle elevernes kreative evner inden for de forskellige kunstarter og skabe forudsætning for livslang, aktiv deltagelse i kulturlivet

 • at bibringe eleverne færdigheder, så de får mulighed for at opleve og forstå en kunstarts udtryksformer

 • at eleverne via arbejdet med en kunstarts arbejdsmetoder får mulighed for at skabe og videregive et kunstnerisk udtryk

 • gennem fordybelse og beskæftigelse med kunst at styrke elevernes personlighedsudvikling og livskvalitet

 • at deltage i tværfaglige projekter/fremførelser, hvor både den kunstneriske og den sociale dimension er vigtig

 • at eleverne selvstændigt skal kunne forholde sig til samfundets mangeartede kulturtilbud

 • at fremme det lokale musik- og kunstmiljø

     

§ 3) Indhold

 • Musik- og Kulturskolen tilbyder undervisning i musik- og kulturfag for alle børn og unge op til 25 år bosiddende i Dragør Kommune

 • Institutioner (f.eks. børnehaver) kan købe undervisning på musik- og kulturskolen

 • I tilknytning til undervisningen afholdes koncerter, udstillinger, dramaforestillinger m.v. med elever og lærere, og eventuelt med udefra kommende amatører såvel som professionelle kunstnere

 • Elever, der ønsker det, tilbydes undervisning på et niveau, der forbereder til videregående uddannelser, f.eks. Musikalsk Grundkursus (MGK)

 • Endvidere kan skolen tilbyde kurser og stævner med deltagelse af egne elever og elever fra andre musik- og kulturskoler

 • Skolen kan tilbyde koncerter, projektarbejder og kurser for personale fra kommunens øvrige institutioner

§ 4) Organisation

 • Musik- og kulturskolen samarbejder med folkeskolen

 • Udover egne lokaler benytter musik- og kulturskolen folkeskolens lokaler, Kedelhuset og lokaler i kommunens institutioner

 • Musik og Kulturskolens sæsonlængde er på 35 uge.

 • Musik- og kulturskolen følger tilnærmelsesvist folkeskolens ferieplan

 • Undervisningen følger læreplaner, der godkendes af bestyrelsen

   

§ 5) Bestyrelse

       Bestyrelsen sammensættes på følgende måde:

 • 1 medlem udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen uden stemmeret

 • 3 medlemmer valgt af og blandt musikskoledelens forældre repræsenterende musik- og kulturskolens samlede forældrekreds med stemmeret

 • 1 medlem valgt af og blandt musikskoledelens lærere repræsenterende musik- og kulturskolens samlede lærerkreds med stemmeret

 • 1 medlem valgt af og blandt musikskoledelens elever repræsenterende musik og kulturskolens samlede elevkreds med stemmeret

 • 1 medlem udpeges af forvaltningen i Social, Børn og Kultur uden stemmeret

 • Musikskolens leder deltager i møderne som sekretær for bestyrelsen uden stemmeret

 

     Bestyrelsen kan efter eget ønske tilforordne en repræsentant for musik- og kulturskolens drama-  

     og billeddel, dog uden stemmeret.

     Bestyrelsen kan efter eget ønske supplere sig med en repræsentant for folkeskolen.

     Der udpeges en suppleant for hvert af de stemmeberettigede medlemmer.

     Elevrepræsentanten deltager kun i den del af forhandlingerne, der ikke angår sager vedrørende

     enkeltpersoner.

     Bestyrelsen konstituerer sig hvert år med formand og næstformand valgt blandt

     forældrerepræsentanterne.

     Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Medlemmer udpeget af

     Kommunalbestyrelsen fungerer i den kommunale valgperiode.

 

§ 6) Bestyrelsens opgaver og ansvar

 • Bestyrelsen fører tilsyn med musik- og kulturskolens virksomhed.

 • Bestyrelsen fastsætter principper for musik- og kulturskolens virksomhed i overensstemmelse med de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastlagt.

 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 • Bestyrelsen indstiller til kommunalbestyrelsen ved ansættelse og afskedigelse af skolens leder.

 • Bestyrelsen godkender musik- og kulturskolens budget og det reviderede regnskab inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen.

 • Bestyrelsen fører tilsyn med, at økonomien i musikskoledelen holdes adskilt fra den øvrige virksomhed.

 • Bestyrelsen godkender Musikskolens undervisningstilbud og aktiviteter i øvrigt.

 • Bestyrelsen skal sikre samarbejdet med folkeskolen og det øvrige børnekulturelle område.

 

§ 7) Bestyrelsesmøder

 • Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden.

 • 2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.

 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede.

 • Er et medlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt en valgt suppleant.

 • Bestyrelsen kan indkalde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

 • Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 8) Ledelse og daglig drift

 • Musik- og Kulturskolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Lederen skal som udgangspunkt have kvalifikationer svarende til en lærer i musikfagene.

 • Skolens leder indstiller til kommunalbestyrelsen vedr. læreransættelser.

  Indstillingen fremsendes gennem bestyrelsen ved formanden, der har ret til at udtale sig.

 • Musik- og Kulturskolens leder har over for bestyrelsen det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af skolens undervisning i overensstemmelse med såvel musik- og kulturskolens vedtægter, kommunalbestyrelsens beslutninger og regler og retningslinjer fra Kulturministeriet og Kunstrådet.

   

§ 9 Medarbejdere

 • Leder, lærere og øvrige medarbejdere ansættes i henhold til den til enhver tid indgåede overenskomst mellem KL og de forhandlingsberettigede organisationer. De, der ansættes, skal have de nødvendige personlige og faglige kvalifikationer.

 • Skolen sørger for de nødvendige undervisningsmaterialer samt lokaler og faciliteter.

 

§ 10) Økonomi

     Det økonomiske grundlag for skolens drift er tilskud fra:

 • Dragør Kommune

 • Staten, efter ansøgning til Kunstrådet, jvf. Lov om Musik

 • Andre private eller offentlige institutioner og fonde

 • Brugerbetaling og salg af ydelser 

Musikelever i alderen 0-25 år må højst betale 1/3 af skolens bruttoudgifter til deres egen undervisning, jvf. Lov om Musik.

Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Skolens leder udarbejder hvert år på baggrund af den udmeldte budgetramme et budgetforslag til bestyrelsen, der fremsender det godkendte budget til Kunstrådet sammen med en ansøgning om statstilskud.

Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og fremsendes med bestyrelsens godkendelse til kommunen og Kunstrådet inden de fastsatte frister.

§ 11) Vedtægter

      Vedtægterne fastsættes af Musik- og Kulturskolens bestyrelse, og skal godkendes af

      Kommunalbestyrelsen og Kunstrådet. Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte

      bestyrelsesmedlemmer på 2 hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor.

      Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Kommunalbestyrelsen og

      Kunstrådet skal forelægges alle ændringer til godkendelse.